Subscribe:

Labels

Tuesday, March 20, 2018

MLA "KOCHO RACIN" DONATED BOOKS ТО VSL STUDENTS IN KEILOR DOWNS

MLA "KOCHO RATCIN" DONATED BOOKS ТО VSL STUDENTS IN KEILOR DOWNS
Over the years, the Macedonian Literary Association "Koco Racin" has been actively involved in promoting literary works through holding book fairs, poetry readings, festivals, competitions, book promotions from local and famous authors from Macedonia.
Through their lines you can feel sincere thoughts about love for the homeland, respect for the historical past, freedom fighters, contemporary themes as well as poetry for children. Organized events usually go under the motto "Love the book preserve the language",  to promote the beauty of the Macedonian written word in books that are a source of knowledge and bring light to the human soul. 
Language is the primary means of communication, cultural wealth and a symbol of the nation.
In order not to break that continuity, MlA "Kocho Ratcin" as well as many other literary associations here and in the world, write, create and encourage readers to love the book and nurture the language.
This Saturday (March 17, 2018) members of MLA "Kocho Ratcin" organized an action to donate books to one of the Victorian School of Languages centers, Keilor Downs Secondary College, where the Macedonian language has been taught since 1977 for students from grade 1 to year 12.
52 books with poetry for children (easy to understand and on well-known topics), poetry and short stories for adults, legends, novels and riddles. Part of the books were also by the authors Ljubica Popovska and Gordana Dimovska. The books were handed over by Ljubica, Gordana and Vera to the librarian Fabian, who expressed his great gratitude for the donation. Thanks to Sadik Cagdas for organizing this and for his great efforts to improve the quality of the language program.
MlA "Kocho Ratcin" will continue to make actions of this kind and to cooperate with all school centers as well as associations in the Macedonian community.
From the management
MlA "Kocho Ratcin" Inc.
 Macedonian timeline

ДОНАЦИЈА НА КНИГИ ОД МЛД КОЧО РАЦИНЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО KEILOR DOWNS
Македонското литературно друштво Кочо Рацин со години наназад активно работи на промоција на македонските литературни дела преку одржување на саеми на книги, поетски читања, фестивали, конкурси, промоции на книги од локални но и автори од Македонија.
Низ нивните редови се преточени бескрајно искрени мисли за љубовта кон татковината, почит кон историското минато, борците за слобода, современи теми како и поезија наменета за најмладите. Организираните настани обично одат под мотото Сакај ја книгата, негувај го јазикот за да ја промовираат убавината на македонскиот пишан збор во книгите кои се извор на знаење и носат светлина во човековата душа. Со векови наназад македонскиот народ се бореше да си го сочува својот јазик во услови на ропства и окупации, затоа што го сметаше за силно оружје против поробувачите и негаторите. Скришно печатеа и книги а многу од нив и во туѓина.
Јазикот е основно средство за комуникација, културно богатство и симбол на нацијата.
За да не се прекине тој континуитет, МЛД Кочо Рацин како и многу други литературни друштва овде и во светот, пишуваат, творат и ги поттикнуваат читателите да ја сакаат книгата и да го негуваат јазикот.
Оваа Сабота (17.3.2018) членовите на МЛД “Кочо Рацин” организираа акција за донирање на книги во едно од викториските училишта за јазици – Keilor Downs Secondary College каде се изучува македонскиот јазик од прво одделение до 12 – та година.
Беа подарени 52 книги со поезија за деца (лесно прифатлива и на познати теми), поезија и раскази за возрасни, легенди, романи и гатанки. Дел од книгите беа и од самите автори Љубица Поповска и Гордана Димовска. Книгите беа предадени од Љубица, Гордана и Вера на библиотекарот Фабиан кој изрази голема благодарност за донацијата.
МЛД Кочо Рацин и натаму ќе продолжи да прави акции од ваков вид и да соработува со сите училишни центри како и асоцијации во Македонската заедница.
Од управата
МЛД “Кочо Рацин”

Thursday, March 15, 2018

КОИ СТЕ ВИЕ ОБЕЗЛИЧЕНИ, БЕЗВРЕДНИ ДУШИ


Автор: Живко Деспотоски
Чекориве ме водат насекаде по земјава
и до кај што сум стапнал,
го слушам лелекот на мајките
секоја стапка тешка ми е,
крвта под мене и духот на војводите
на бранителите ме вознемирува.

Зарем станав малодушен
да не се знам кој сум,
кој ме родил, што сум јас, што сте вие,
кои не сакате да се огледате
во огледалото на земјата?!...

Кои сте вие обезличени, безвредни души
та честа си ја продавате за грст златници,
со нив ли ќе ја одомите радоста во божјите храмови
вие болни умови од мајка се одродивте,
од татко се откажавте?!...

Wednesday, March 14, 2018

ОГНЕНО СОНЦЕ

Гледам народ.
Гледам очи блескаат,
душата огледало
надеж, љубов
во боите на огнот.
Пркосат на канџите.
Орли, јастреби, мршојадци,
клукаат ли клукаат
да ја испијат последнатата надеж, љубов.
Растргани мисли.
Крик од внатре се буди
Не! Не ми ја земајте љубовта.
Не! Не ми ја земајте надежта.
Не! Не ми ја земајте верата.
Гледам замолчани силуети
силуети во боите на војна.
Пушки натежнале.
Гледам безлични
со скаменет поглед.
Тука до нас.
Стојат мирно.
Чекаат ...а немирот се гледа
во безличноста.
Чувствувам борба, внатре
длабоко во рајот на душата.
Прашуваат.
Зошто сме ние тука?

Monday, March 12, 2018

СПЕКТАКУЛАРНА МУМБА ПАРАДА 2018

Денот на работникот, 12 март во Мелбурн се одбележа со низа активности на неколкудневниот фестивал наречен  Мумба. Посебна атракција беше парадата на која се слеа  вистинско шаренило од 2000 учесници меѓу кои и етнички групи (Кина, Шпанија, Тајленд, Кариби, Јапонија, Украина. Парадата официјално ја отворија претставници на племето Wurundjeri со церемонијата Добредојде. Започнаа со палење на оган кој според нив имал значење да изгори се лошо и обнови земјата. Потоа следуваше традиционален танц “Слушнете не’.
 Од 1955 година, Мумба парадата ги опчини срцата и имагинациите на жителите на Мелбурн, и до ден денес ја оживува виталноста и енергијата на овој фестивал. Инаку зборот Мумба (земен од Абориџинска тв серија) значи ‘Ајде сите да се дружиме‘. Емигрантите кои се доселиле на австралискиот континент имаа можност да го слават нивното културно наследство отсликано преку разнобојните традиционални костими и музички кореографии.
Покрај претставници од разни групи и популарни личности, на оваа парада учествуваат и етнички заедници кои навремено се пријавуваат и одат на две проби за да бидат спремни заедно во мноштвото учесници да се претстават во најубаво светло.

Thursday, March 8, 2018

ЖЕНА

Твој ден е денес
Да славиш а и сите со тебе.
Јас почнувам да везам
песна како килим со најубави бои
како ти што везеше низ вековите
килими и знамиња за Гоце и Јане
Ќе изредам зборови достојни и милни
но пак ќе бидат малку
за заслугите твои.
И низ темнина умееш светлина да сееш
И нема срце кое не умееш да згрееш
Жена, сопруга, мајка, сестра
Најдобра пијателка и магичен цвет,
И кога ти е најтешко, сееш бескрајна радост,
Закрила за секој.
Денот твој се слави во целиот свет
Жена, како најубав волшебен цвет.
И продолжувам да везам
Само да ја обојам твојата убавина

Saturday, February 24, 2018

НОВА КНИГА ЗА МАНАСТИРОТ СВ.АНТОНИЈ

Книга за манастирот Св. Антониј во Стругово од авторите Ванѓелко Лозаноски и Анита Димановска
Во низата демирхисарски манастири, посебно место му припаѓа, на манастирот Свети Антониј во Стругово, еден од најстарите, подолго време заборавени манастири, кој во поново време се разоткрива од заборавот.
Ова е прва книга посветена на овој манастир, со цел да се зацрта неговото вистинското место во македонската црковно-манастирска историја.
И селото Стругово ќе ја добие вистинската историска светлина, која ја заслужува во македонска духовна и културна историја.
Манастирот Свети Антониј е подигнат над селото Стругово во планински живописен предел. Низ многу векови зрачел и опстојувал низ огнените војни и пожари. Манастир кој се врежал длабоко во спомените на струговци.
Низ вековите, приказните и легендите за манастирот Свети Антониј се движеле и потекувале како жива света вода. Тие се пренесувале генерациски, од колено на колено, од дедо и прадедо.  И самиот манастир е мит со таинствена силна светлина, која го осветлува и Стругово. Секој човек кој зборува и раскажува за манастирот Свети Антониј разговара, претпазливо, внимателно, со почит, со љубов која грее и одблеснува.

Wednesday, February 21, 2018

РОДНИОТ ЈАЗИК


Коренот на сè
Е родниот јазик.
Низ вековите страдни изоде мачен пат
Нашите претци за тоа најдобро знаат
И знаеја од него најубав шарен килим да исткаат.
Го чуваа од тирани и поробувачи разни
Кои посегаа со долгите  раце
да го украдат и наречат свој.
Но од антика до денес  
Како пролетна вода врви низ Егеј, Пирин, Вардар и секаде во светот
Каде Македонец гнездо свил.
И книги се испишаа со патоказ вечен
Од родниот јазик нема помил.
Слава и чест на Свети Кирил и Методиј
На нашите Крчовски, Мисирков, Прличев, Пулевски,
На Шапкарев, Климент и Наум, браќата Миладиновци,
 Конески, Рацин и многу други достојни за почит.